profileImg

آرزو سقا زاده

در مورد من

مشاورتغذیه عضو انجمن تغذیه ایران و عضو انجمن ترویج تغذیه با شیرمادر عضو انجمن علمی غذا وتغذیه ایران با ۲۴ سال سابقه عضونظام پزشکی ایران، موسس انجمن صنفی صنایع غذایی خوزستان

اطلاعات شخصی

profileImg