profileImg

عبد الحمید مصلی نژاد

در مورد من

موسس انجمن تغذیه فارس و عضو هیت مدیره انجمن تغذیه کشوری به مدت دوسال، دبیر انجمن تغذیه فارس در چندین سال، دبیر کمیته تغذیه هیت پزشکی فارس، کارشناس تغذیه و رژیم درمانی و دارای دکتری تخصصی تغذیه ورزشی

اطلاعات شخصی

profileImg