میزان کالری سوزی به ازای ۳۰ دقیقه از هرکدام از فعالیت های ورزشی چقدر است؟

جدول کالری فعالیت های باشگاهی

جدول کالری فعالیت های ورزشی

جدول کالری فعالیت های روزمره

جدول کالری فعالیت های کاری

منبع:

برگرفته از سایت دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد.