حمیدرضا طغیانی خوراسگانی

کارشناس تغذیه


دریافت نوبت از منشی

ساعات پذیریش

نشانی ایمیل

برگزاري كلاس اآموزش تغذي

اساسنامه انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان

انجمن چيست و چكار میكند

از آنجائیکه انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان به عنوان یک نهاد مردمی به تازگی تشکیل گردیده شاید لازم باشد که به روشهای مختلف در معرفی این انجمن تلاش کنیم . این حقیر به مدت 3 سال به عنوان یکی از اعضای انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان انتخاب شده ام . با توجه به اینکه این انجمن نوپاست بر اساس توصیه های وزیر محترم بازرگانی همجنین رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بنا شده سازمان صنعت معدن و تجارت در هر استان تا زمان استقلال کامل این انجمن در راستای اسکان . و ملزومات اداری همکاری لازم با این انجم را در دستور کار خود قرار دهد . اما دریغ از همکاری تا این زمان حتی از تحویل یک اتاق کوجک به این انجمن کوتاهی کرده و جالب است که در صورت جلسات و بصورت حضوری حامی این انجمن هستند . امید است دوستان با مطالعه اساس نامه انجمن پیشنهادهای خود را در راستای ر فع مشکلات مالی و اسکان انجمن ارائه نمایند. جالب است که در صورت وجود بودجه اولیه و راه اندازی نشریه استانی برای این انجمن به راحتی میتوان با مردم و تولید کنددگان ارتباط برقرار کرد و این حداقل کاری است که میتواان در راستای معرفی تولید کنندگان و توزیع کنندگان و ارائه دهندگان خدمان در استان و از طرفی انعکاس مشکلات و نظرات مصرف کنندگان داشته باشیم . این انجمن قبلا در کشورهای اروپائی تاسیس و جایگاه و مناسبی در بستر سازی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان دارد و تجربه انها نشان از اهمیت و تاثیر این انجمن میباشد.ییشنهادهای ارزنده دوستان را در همین صفحه یا در نشانیhrtoghiani@gmail.comمطالعه خواهم کرد

انجمن، تشكل غير دولتي، غير انتفاعي و غير سياسي است كه با هدف حمايت از مصرف كنندگان و در چهارچوب قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان با مشاركت آحاد مردم تشكيل مي شود و مطابق اساسنامه مصوب شوراي عمومي موسس انجمن نسبت به پيگيري مطالبات مصرف كنندگان و ساير تكاليف قانوني متصوره را اقدام مي نمايد.

در اين راستا است كه دولتها به منظور استفاده از پتانسيل و نيروهاي فكري كارآمد تلاش دارند با برنامه ريزي و سپردن كارهاي اجرائي به انجمن ها نسبت به تقويت بعد حاكميتي دولت و كاهش بعد اجرائي آن اقدام نمايند؛ اين موفقيت براي كشور بوجود نمي­ آيد مگر با استفاده صحيح از NGOهاي هدايت شده و كارآمد.

اهداف انجمن

انجمن های حمايت از حقوق مصرف كنندگان در چهارچوب قانون حمايت و اساسنامه و همچنين آيين نامه هاي اجرايي ،با هدف استيفاء حقوق مصرف كنندگان اهداف زير را به عنوان الگوي رفتاري سرلوحه فعاليتهاي حمايتي خود قرار خواهند داد :

1) ايجاد بستر مناسب جهت اجراي سياستها، برنامهها و مقررات مربوط به حقوق مصرفکنندگان

2) اشاعه فرهنگ رعايت حقوق مصرف کنندگان و تثبيت و تعميق آن در بين گروههاي مختلف جامعه به ويژه تبيين وظايف و تکاليف کليه عرضه کنندگان

3) پيگيري در جهتاستيفاء حقوق مصرف کنندگان

4) شناسايي و جلوگيري از ايجاد هر گونه تباني، انحصار و تحميل شرايط از سوي عرضه کنندگان کالا و خدمات که سبب کاهش عرضه، پايين آمدن کيفيت يا افزايش قيمت گردد.

اركان انجمن

بر اساس مفاد اساسنامه مصوب شوراي عمومي موسس انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان اركان انجمن ها در سه سطح ملي،استاني و شهرستاني به شرح زير مي باشد.

انجمن شهرستاني

انجمن استاني

انجمن ملي

اعضاي انجمن

مجمع عمومي

مجمع عمومي

هيات مديره

هيات مديره

هيات مديره

رئيس انجمن

رئيس انجمن

رئيس انجمن

بازرس

بازرس

بازرس

* سمت اعضای هیات مدیرهبراساساکثریتآراماخوذهتعیینشدهاست. درانجمنهاییکهدارای 5 نفرعضوهیاتمدیرهمیباشندبهترتیبشامل 1 نفررئیس انجمن( رئیس هیات مدیره )، 1 نفر نایب رئیس اول، 1 نفر نایب رئیس دوم، 1 نفر خزانه دار و 1 نفر منشی و در انجمنهایی که دارای 7 نفر هیات مدیره می باشند به ترتیب شامل 1 نفر رئیس انجمن(رئیس هیات مدیره )، 1 نفر نایب رئیس اول، 1 نفر نایب رئیس دوم، 1 نفر خزانه دار، 1 نفر منشی و 2 نفر عضو هیات مدیره می باشد.

نحوه تشكيل انجمن

كليه آحاد مردم با رعايت مواد مندرج در اساسنامه انجمن شهرستان به دفتر مجمع عمومي موسس انجمن مراجعهونسبتبهثبتناموعضويتدرانجمناقدامنمايند. شرايط عمومي عضويت در انجمن عبارت است از داشتن 18 سال سن و تابعيت و متعهد بودن به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران. انجمنهاي عمومي شهرستان از افراد داوطلب عضويت در هيات مديره انجمن به شرط داشتن شرايط لازم مندرج در اساسنامه و پس از برگزاري انتخابات تعيين هيات مديره تشكيل مي شود و در سطح شهرستانفعاليتمينمايد. انجمن عمومي استان با گرد هم آمدن نمايندگان انجمنهاي شهرستان و تشكيل مجمع عمومي با برگزاري انتخابات تعيين هيات مديره ،تشكيل مي شوند و در سطح استان فعاليت مي نمايد. انجمن ملي با گرد هم آمدن نمايندگان انجمنهاي استاني و تشكيل مجمع عمومي با برگزاري انتخابات تعيين هيات مديره ،تشكيل مي شوند و در سطح ملي و كشوري فعاليت مي نمايد. هيات مديره انجمن شهرستان ميتواند از بين اعضاي واجد شرايط خود اعضاي انجمن تخصصي مورد نياز انجمن را با برگزاري انتخاب تعيين و به عموم معرفي نمايند. انجمن‏هاي حمايت از حقوق مصرف‏کنندگان شهرستان و استان در سازمان بازرگاني استان‏ها و انجمن‏ ملي در وزارت بازرگاني(سازمان حمايت) به ثبت مي‏رسند. هيات مديره انجمن پس از دريافت پروانه فعاليت از وزارت بازرگاني موظف است ظرف مدت يك هفته نسبت به انتشار آگهي عمومي در روزنامه هاي كثيرالانتشار اقدام نمايد.

نحوه تشكيل انجمن تخصصي

با توجه به تخصصي شدن برخي از امور مرتبط با حقوق مصرف كنندگان و همچنين مزيت هاي نسبي كالاها و خدمات ارائه شده به مصرف كنندگان در استانهاي مختلف، بر اساس نياز و با توجه به موقعيت استانها انجمن هاي تخصصي در شهرستانهاي تابعه هر استان تشكيل و فعال خواهند شد.

انجمن هاي تخصصي مطابقروشهايزيردرسطحشهرستانهاايجادميشوند.

الف) بر اساس تقاضاي اشخاص حقيقي به هيات مديره انجمن شهرستان جهت تشكيل انجمن تخصصي

ب) بر اساس تشخيص ضرورت تشكيل انجمن تخصصي توسط هيات مديره انجمن شهرستان

ج) بر اساس تشخیص سازمان حمایت

حقوق مصرف كننده

حقوق مصرفكننده، حقوقي است كه كليه عرضهكنندگان كالا و خدمات منفردا و متضامنا از حيث صحت،كميت،كيفيت و سلامت كالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوطه يا عرف ميبايست در مورد هر شخص حقيقي يا حقوقي كه كالا يا خدمتي را خريداري ميكنند در معاملات رعايت نمايند كه مصاديق آن توسط سازمان حمايت تعيين خواهد شد.

با عنايت به اين تعريف ،كليه ارائه دهندگان كالاها و خدمات اعم از واحد هاي توليدي ،توزيعي و خدماتي در مقابل مصرف كنندگان خود مسئوليت هايي داشته كه به تناسب موقعيت شغلي بر اساس معيارهاي تدويني سازمان حمايت ملزم بوده در قبال مصرف كنندگان رعايت نمايند.

مجمع عمومي

با توجه به مفاد اساسنامه هاي مصوب مجمع عمومي در انجمن هاي استاني و ملي تشكيل مي شود و انجمن شهرستاني فاقد مجمع عمومي بوده و براساس فراخوان هيات مديره با توجه به تعداد اعضاي حاضر در جلسه، نسبت به بررسي موضوع جلسه اقدام خواهد شد.

* اعضاي مجمع عمومي انجمن استان متشکل است از نمايندگان انجمنهاي شهرستاني بوده كه به شرح ذيل در مجمع عمومي استان حاضر خواهند شد:

الف) شهرستان هايي كه جمعيت آنها تا سيصدهزار نفر مي باشد 3 نفر از اعضاي هيات مديره انجمن در مجمع عمومي عضويت خواهند داشت.

ب) شهرستان هايي كه جمعيت آنها تا ششصدهزار نفر مي باشد 6 نفر از اعضاي هيات مديره انجمن در مجمع عمومي عضويت خواهند داشت.

ج) شهرستان هايي كه جمعيت آنها تا نهصدهزار نفر مي باشد 9 نفر از اعضاي هيات مديره انجمن در مجمع عمومي عضويت خواهند داشت.

د) شهرستان هايي كه جمعيت آنها تا دو ميليون نفر مي باشد 12 نفر از اعضاي هيات مديره انجمن در مجمع عمومي عضويت خواهند داشت.

ه) شهرستان هايي كه جمعيت آنها بيش از دو ميليون نفر مي باشد 15 نفر از اعضاي هيات مديره انجمن در مجمع عمومي عضويت خواهند داشت.

* اعضاي مجمع عمومي انجمن ملي متشکل است از نمايندگان انجمنهاي استاني به شرح ذيل:

الف) استان هايي كه جمعيت آنها تا يك ميليون نفر باشد 2 نفر از اعضاي هيات مديره انجمن در مجمع عمومي عضويت خواهند داشت.

ب) استان هايي كه جمعيت آنها تا دو ميليون نفر مي باشد 4 نفر از اعضاي هيات مديره انجمن در مجمع عمومي عضويت خواهند داشت.

ج) استان هايي كه جمعيت آنها تا سه ميليون نفر مي باشد 6 نفر از اعضاي هيات مديره انجمن در مجمع عمومي عضويت خواهند داشت.

د) استان هايي كه جمعيت آنها بيش از سه ميليون نفر مي باشد 8 نفر از اعضاي هيات مديره انجمن در مجمع عمومي عضويت خواهند داشت.

ه) استان تهران 15 نفر از اعضاي هيات مديره انجمن در مجمع عمومي عضويت خواهند داشت.

مجمع عمومي

با توجه به مفاد اساسنامه هاي مصوب مجمع عمومي در انجمن هاي استاني و ملي تشكيل مي شود و انجمن شهرستاني فاقد مجمع عمومي بوده و براساس فراخوان هيات مديره با توجه به تعداد اعضاي حاضر در جلسه، نسبت به بررسي موضوع جلسه اقدام خواهد شد.

* اعضاي مجمع عمومي انجمن استان متشکل است از نمايندگان انجمنهاي شهرستاني بوده كه به شرح ذيل در مجمع عمومي استان حاضر خواهند شد:

الف) شهرستان هايي كه جمعيت آنها تا سيصدهزار نفر مي باشد 3 نفر از اعضاي هيات مديره انجمن در مجمع عمومي عضويت خواهند داشت.

ب) شهرستان هايي كه جمعيت آنها تا ششصدهزار نفر مي باشد 6 نفر از اعضاي هيات مديره انجمن در مجمع عمومي عضويت خواهند داشت.

ج) شهرستان هايي كه جمعيت آنها تا نهصدهزار نفر مي باشد 9 نفر از اعضاي هيات مديره انجمن در مجمع عمومي عضويت خواهند داشت.

د) شهرستان هايي كه جمعيت آنها تا دو ميليون نفر مي باشد 12 نفر از اعضاي هيات مديره انجمن در مجمع عمومي عضويت خواهند داشت.

ه) شهرستان هايي كه جمعيت آنها بيش از دو ميليون نفر مي باشد 15 نفر از اعضاي هيات مديره انجمن در مجمع عمومي عضويت خواهند داشت.

* اعضاي مجمع عمومي انجمن ملي متشکل است از نمايندگان انجمنهاي استاني به شرح ذيل:

الف) استان هايي كه جمعيت آنها تا يك ميليون نفر باشد 2 نفر از اعضاي هيات مديره انجمن در مجمع عمومي عضويت خواهند داشت.

ب) استان هايي كه جمعيت آنها تا دو ميليون نفر مي باشد 4 نفر از اعضاي هيات مديره انجمن در مجمع عمومي عضويت خواهند داشت.

ج) استان هايي كه جمعيت آنها تا سه ميليون نفر مي باشد 6 نفر از اعضاي هيات مديره انجمن در مجمع عمومي عضويت خواهند داشت.

د) استان هايي كه جمعيت آنها بيش از سه ميليون نفر مي باشد 8 نفر از اعضاي هيات مديره انجمن در مجمع عمومي عضويت خواهند داشت.

ه) استان تهران 15 نفر از اعضاي هيات مديره انجمن در مجمع عمومي عضويت خواهند داشت.

مصاديق حقوق مصرفكننده

انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان پس از تشكيل شدن بر اساس شرايط مندرج در اساسنامه موظفند نسبت به اجراي مصاديق برگرفته از قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان اقدام نمايند.

1. حق مشارکت درتدوين استانداردها

2. حق برخورداری از حمايت در قبال کالا و خدمات زيان آور

3. حق برخورداري از حمايت در برابر رويه هاي فريب کارانه

4. حق برخورداري از سلامتي، ايمني و دريافت كالا و خدمات صحيح و سالم

5. حق برخورداری از اطلاع رساني صحيح و کامل نسبت به کالا و خدمات که مصرف مینمایند شامل: نوع، كيفيت، آگاهيهاي مقدم بر مصرف، تاريخ توليد و انقضاي مصرف و قيمت

6. حق برخورداري از بازار رقابتي و ضد انحصار

7. حق لحاظ شدن تامين نيازهاي اساسي در تصميم گيريها

8. حق برخورداری از جبران خسارت های وارده ناشی از مصرف کالا و خدمات

9. حق برخورداری از آموزش برای افزايش تخصص و مهارت در انتخاب کالاها و خدمات

10. حق داشتن محيط زيست سالم

11. حق داشتن تشکل برای پیگیری حقوق اولیه در مصرف کالا و خدمات

12. حق برخورداري از خدمات بهينه فروش و پس از فروش

13. ساير حقوق و مصاديقي که طبق قانون تعيين شده و يا در آينده توسط سازمان حمايت تعيين خواهد شد.

هيات مديره

نحوه تعيين اعضاي هيات مديره و وظايف و اختيارات اعضاي هيات مديره در اساسنامه انجمن ها به شرح زير مي باشد:

* اعضاي هيات مديره به روش انتخابي از بين اعضاي انجمن برگزيده شده و تعداد اعضاي هيات مديره در سطح شهرستان به صورت زير مي باشد:

الف) اعضاء هيات مديره انجمن در شهرستانهایی که تعداد اعضاء انجمن كمتر از 10000 نفر عضو باشد، مركب از 5 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو عليالبدل ميباشد كه از ميان اعضای مجمع به روش انتخابي و با نظارت هیات نظارت شهرستان براي مدت سه سال انتخاب ميشوند.


ب) اعضاء هيات مديره انجمن در شهرستانهایی که تعداد اعضاء انجمن بیشتر از 10000 نفر باشد شامل 7 نفر عضو اصلي و سه نفر عضو عليالبدلخواهدبود.

*انجمن استاني داراي هيات مديرهاي مركب از 5 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو عليالبدل ميباشد كه از ميان نمايندگان منتخب انجمن هاي شهرستاني،بهروشانتخابيوباراينمايندگانمذکورو با نظارت هیات نظارت استان براي مدت سه سال انتخاب ميشوند.

* انجمن ملي داراي هيات مديرهاي مركب از 5 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو عليالبدل ميباشد كه از ميان نمايندگان منتخب انجمنهاي استاني كشور، به روش انتخابي و با راي نمايندگان مذکور و با نظارت هیات نظارت ملی براي مدت سه سال انتخاب ميشوند.


آدرس مطب : 1
تلفن : 1 - 1

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
خواص سبزیجات خاصسوالات پزشکینمیخوام چاق باشم قسمت سوبا پوکی استخوان مقابله کصفحه اصلینمیخوام چاق باشم قسمت دونمیخوام چاق باشم قسمت اوبا پوکی استخوان مقابله کمقالاتویتامین ب 12چرا وزنم کم نمیشه؟دریافت مازاد مکملهانقش تغذیه در پیشگیری از خطر قرصهاي لاغريجدول مقدار سدیم .پتاسیم.فتغذیه در بیماری نقرستغذیه و سرطانتعریف و علایم افزایش فشاتداخل غذا و دارو 2سایتهای دیگرتداخل دارو با کلسیمپیامهای کاربرانتداخل دارو و غذااساسنامه انجمن حمایت از گوجه فرنگی ـ 1تغذیه در ورزشکارانگوجه فرنگي ـ 2سوالات همایش شهر چمگردانتغذیه و فشارخونارزش غذائیکارگاه آموزش شهر خوانسارتاثیر مصرف مغز دانه ها برچای را تنها نیم ساعت پس ابیش فعالی و تغذیه